Léčba pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem po progresi na 2. linii léčby – systematický přehled

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Otázka, jaký optimální chemoterapeutický režim zvolit u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) po progresi po 2. linii léčby, zůstává i přes pokroky v léčebných možnostech stále nejasná. Ačkoliv je samozřejmě možné opětovné nasazení již použité chemoterapie (rechallenge), není to vhodnou volbou u pacientů s přetrvávající reziduální toxicitou – je také otázkou účinnost takového režimu, při kterém již onemocnění jednou progredovalo.

Byl publikován systematický přehled léčby u pacientů s mCRC předléčených 5-fluorouracilem (5-FU), oxaliplatinou a irinotekanem v kombinaci s cílenou léčbou nebo bez ní, který ukázal, že konvenční chemoterapie, kam patří kapecitabin, mitomycin C a gemcitabin, má v dalších liniích pouze omezenou účinnost. Následně se objevily nové důkazy podporující použití perorálního nukleosidového analoga trifluridinu/ tipiracilu a multikinázového inhibitoru regorafenibu po 2. linii léčby. Oba léky je možné použít u pacientů, u nichž došlo k progresi po všech používaných léčebných režimech (úroveň důkazů I). Systematický přehled publikovaných poznatků o účinnosti a bezpečnosti těchto léčiv při použití v dalších léčebných liniích by mohl pomoci při volbě vhodného postupu pro konkrétního pacienta.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky