Léčba pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem po progresi na 2. linii léčby – systematický přehled

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Otázka, jaký optimální chemoterapeutický režim zvolit u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) po progresi po 2. linii léčby, zůstává i přes pokroky v léčebných možnostech stále nejasná. Ačkoliv je samozřejmě možné opětovné nasazení již použité chemoterapie (rechallenge), není to vhodnou volbou u pacientů s přetrvávající reziduální toxicitou – je také otázkou účinnost takového režimu, při kterém již onemocnění jednou progredovalo.

Byl publikován systematický přehled léčby u pacientů s mCRC předléčených 5-fluorouracilem (5-FU), oxaliplatinou a irinotekanem v kombinaci s cílenou léčbou nebo bez ní, který ukázal, že konvenční chemoterapie, kam patří kapecitabin, mitomycin C a gemcitabin, má v dalších liniích pouze omezenou účinnost. Následně se objevily nové důkazy podporující použití perorálního nukleosidového analoga trifluridinu/ tipiracilu a multikinázového inhibitoru regorafenibu po 2. linii léčby. Oba léky je možné použít u pacientů, u nichž došlo k progresi po všech používaných léčebných režimech (úroveň důkazů I). Systematický přehled publikovaných poznatků o účinnosti a bezpečnosti těchto léčiv při použití v dalších léčebných liniích by mohl pomoci při volbě vhodného postupu pro konkrétního pacienta.

Komentář ke studii

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky