paAbirateron acetát v léčbě karcinomu prostaty u pacientů bez předchozí hormonální terapie – studie STAMPEDE

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Základem terapie pokročilého karcinomu prostaty je chirurgická či farmakologická androgenní deprivace (ADT – androgen deprivation therapy), u většiny nemocných však tato léčba časem selhává a onemocnění se stává tzv. kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC).

Hodnocení různých léčebných modalit u pacientů s vysoce rizikovým nebo lokálně pokročilým či metastatickým karcinomem prostaty se dlouhodobě věnuje rozsáhlá víceramenná studie STAMPEDE. Docetaxel, abirateron acetát, enzalutamid, kabazitaxel, radium-223 a sipuleucel-T prokázaly v této studii příznivý vliv na celkové přežití (OS) pacientů. Další sledované léky, kyselina zoledronová a denosumab, vedly ke snížení morbidity. Tyto léčebné postupy byly iniciálně zkoumány u pacientů s velmi pokročilým CRPC.

Abirateron acetát je v současné době indikován spolu s prednisonem nebo prednisolonem k léčbě nově diagnostikovaného, vysoce rizikového metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty u dospělých mužů v kombinaci s androgenní deprivační léčbou. Dále je abirateron indikován k léčbě mCRPC u dospělých mužů, jejichž onemocnění je asymptomatické nebo mírně symptomatické po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována, a k léčbě mCRPC u dospělých mužů, jejichž onemocnění progredovalo při chemoterapeutickém režimu založeném na docetaxelu nebo po něm.

Dvě klinické studie III. fáze prokázaly, že přidání abirateronu s prednisolonem ke standardní léčbě vedlo k prodloužení OS u pacientů s CRPC. V rámci studie STAMPEDE bylo nově hodnoceno, zda časnější zavedení léčby abirateronem s prednisolonem u mužů, u nichž je teprve zahajována dlouhodobá ADT, povede také k delšímu přežití.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky