karPodskupinové analýzy ze studie CheckMate 025 – co přinášejí pro současné klinické postupy? Úvahy Sumanty Pala a spol.

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Před pěti lety bylo nejaktuálnější otázkou v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny (mRCC – metastatic renal cell carcinoma), zda do 2. linie zvolit axitinib, nebo everolimus. Vzhledem k tomu, že přímé srovnání obou látek v randomizované klinické studii nebylo provedeno, byly k následnému porovnání doby přežívání bez progrese (PFS – progression-free survival) a četnosti léčebné odpovědi u pacientů předtím léčených inhibitorem tyrosinkinázy (TKI – tyrosine kinase inhibitor) VEGF použity podskupinové analýzy z klíčových studií.

V roce 2017 se hledání odpovědí na tuto otázku zintenzivnilo. Terapie 1. linie zůstává v současné době nezměněna. Nejčastěji užívanými látkami pro tuto fázi léčby jsou stále sunitinib a pazopanib. Terapie 2. linie se ovšem vyvíjí výhradně na základě poznatků ze dvou klinických studií III. fáze a jedné studie II. fáze. Ve studii CheckMate 025 je porovnáván inhibitor PD-1 nivolumab s everolimem u pacientů s jednou až třemi předchozími liniemi léčby a byly provedeny i podskupinové analýzy z této studie. Ve studii METEOR je hodnocen TKI kabozantinib, jenž má afinitu nejen k VEGF, ale také k MET a AXL, dvěma látkám, o nichž se předpokládá, že podporují vznik nádorů, a v jedné randomizované studii II. fáze je porovnáván multikinázový inhibitor lenvatinib s everolimem a s kombinací léčiv.

Z publikací z poslední doby je zřejmé, že lékaři používají ve 2. linii především buď kabozantinib, nebo nivolumab. Existují sice přesvědčivé údaje o přínosu pro PFS ve prospěch lenvatinibu, ovšem vzhledem k poměrně skromným zkušenostem ze studií II. fáze, jež vedly k jeho schválení, požaduje většina onkologů další výsledky. U řady lékařů z praxe je rozšířena jedna zásada ohledně použití nivolumabu a kabozantinibu jako terapie 2. linie: obecně řečeno, pacientům, u nichž dochází k rychlé progresi onemocnění, a potřebují proto „rychlou odpověď", je podáván kabozantinib, zatímco pro pacienty s pomaleji se vyvíjecím onemocněním je vhodnější nivolumab. Podobně kabozantinib je určen pro odolnější pacienty, zatímco nivolumab je podáván starším, zranitelnějším pacientům.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky