Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě mCRC – systematický přehled

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přes významné pokroky v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) jsou možnosti terapeutické volby ve 3. linii léčby stále limitované. Standardní chemoterapeutický režim při mCRC zahrnuje fluoropyrimidiny, oxaliplatinu a irinotekan. Prognózu nemocných s mCRC významně zlepšil příchod cílených léčiv, jako jsou bevacizumab, cetuximab či panitumumab, na něž navazuje paliativní symptomatická terapie. Součástmi armamentária pro léčbu refrakterního mCRC jsou také trifluridin/ tipiracil a regorafenib. Regorafenib je perorální multikinázový inhibitor, který selektivně ovlivňuje onkogenezi, angiogenezi a nádorové mikroprostředí. Regorafenib byl v roce 2012 schválen k použití Evropskou lékovou agenturou (EMA) na základě výsledků klinické studie III. fáze s názvem CORRECT. Předložený přehled prezentuje dosud publikované výsledky studií s regorafenibem v monoterapii u pacientů s mCRC, a to s cílem zhodnotit účinnost a bezpečnost této léčby.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky