Nivolumab v léčbě předléčeného pokročilého NSCLC – pětileté sledování ve studii CA209-003

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Výsledky dvou randomizovaných studií III. fáze v nedávné době dokumentovaly účinnost nivolumabu v terapii pacientů s předléčeným pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), a to jak se skvamózní (CheckMate 017), tak i neskvamózní histologií (CheckMate 057). Léčba nivolumabem, v porovnání s docetaxelem, vedla v těchto studiích k signifikantně delšímu celkovému přežití (OS), měla příznivější bezpečnostní profil, byla spojena s mírnějším projevem symptomů a lepší kvalitou života. Výstupy těchto studií, spolu s výsledky jiných studií s inhibitory PD-1/PD-L1, byly základem pro schválení nivolumabu jako monoterapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC u dospělých pacientů po předchozí chemoterapii. Informace o dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti tohoto typu terapií u pacientů s NSCLC jsou zatím limitované. Uznávaným rozpětím délky sledování účinků léčby v rámci studií je 5 let. Klinická studie CA209-003 taková data nyní přináší.

Komentář ke studii

jedprof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky