Nivolumab v léčbě pokročilého renálního karcinomu

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Renální karcinom (RCC) byl původně považován za imunogenní malignitu, která by měla odpovídat na léčbu IL-2 a IFN-α. Dosažená četnost odpovědí však byla nízká a léčbu provázela nezanedbatelná toxicita. Proto se terapie RCC začala opírat o antiangiogenní léčbu. Nivolumab je checkpoint inhibitor cílící na PD-1, čímž dochází ke stimulaci imunitní odpovědi organismu proti nádorovým buňkám. Jde o plně humánní IgG4 monoklonální protilátku, která selektivně blokuje vazbu mezi PD-1 a ligandy PD-L1 a PD-L2. Nivolumab se objevil jako nová slibná terapie u pokročilých malignit – stal se prvním lékem, pro nějž byl prokázán benefit v parametru přežití u pacientů s metastatickým RCC po selhání předchozí léčby inhibitorem tyrosinkinázy (TKI) VEGFR. Tento přehled je souhrnem současných poznatků o účinnosti a bezpečnosti nivolumabu, obsahuje také informace o potenciálních prediktivních biomarkerech a představuje nadějné budoucí léčebné strategie s nivolumabem u pacientů s metastatickým RCC (mRCC).

Léčba metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny – individualizace s ohledem na věk pacientů (Komentář ke studii)

Prevadoc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky