Sledování biomarkerů ve studii VELOUR – vliv mutací RAS, BRAF a lokalizace nádoru na účinnost léčby afliberceptem

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Studie VELOUR byla multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie III. fáze, na základě jejíchž výsledků byl aflibercept registrován ve 2. linii léčby pacientů s mCRC po progresi na terapii založené na oxaliplatině. Přidání afliberceptu k chemoterapii FOLFIRI v porovnání se samotným režimem FOLFIRI vedlo k prodloužení mediánu celkového přežití (OS – 13,50 měsíce vs. 12,06 měsíce; HR: 0,817; 95% CI: 0,713–0,937; p = 0,0032) a k prodloužení mediánu přežití bez progrese (PFS – 6,90 měsíce vs. 4,67 měsíce; HR: 0,758; 95% CI: 0,661–0,869; p = 0,00007). Celková míra odpovědí na léčbu (ORR) dosáhla 19,8 % ve skupině afliberceptu vs. 11,1 % ve skupině samotného FOLFIRI (p < 0,001). Post hoc analýza této studie pak ukázala, že největší přínos z této terapie měli pacienti s výkonnostním stavem (PS) 0 a jakýmkoliv počtem metastaticky postižených míst a nemocní s PS 1 a méně než dvěma metastaticky postiženými místy. Na kongresu ASCO 2017 byly prezentovány výsledky následné studie, která se zaměřila na analýzu vybraných biomarkerů v archivovaných vzorcích v souvislosti se stratifikací účinnosti afliberceptu.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky