Nivolumab v léčbě Hodgkinova lymfomu po selhání auto-HCT – prodloužený follow-up studie CheckMate 205

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Standardem léčby pacientů s relabujícím a refrakterním (R/R) klasickým Hodgkinovým lymfomem (HL) je záchranná chemoterapie, následovaná v případě odpovědi autologní transplantací krvetvorných buněk (auto-HCT). Prognóza pacientů, u kterých léčba auto-HCT selhala, byla donedávna mimořádně nepříznivá. Použití konvenční chemoterapie vede u těchto pacientů jen vzácně k dosažení přetrvávající odpovědi. V léčbě pacientů s HL po selhání auto-HCT byla dokumentována účinnost brentuximab vedotinu (BV) – v jedné ze studií dosahovala při této terapii četnost objektivních léčebných odpovědí (ORR) u pacientů 75 % a medián přežití bez progrese (PFS) byl 5,6 měsíce. Většina pacientů, u nichž došlo v průběhu léčby BV ke kompletní remisi, však do jednoho roku potřebovala jinou léčbu. Pro pacienty s R/R HL po selhání auto-HCT je tak stále nutné najít léčbu, která by zajistila trvalejší kontrolu nad onemocněním.

U pacientů s klasickým HL je téměř univerzálně přítomna genetická aberace v lokusu 9p24.1, která vede ke zvýšené expresi PD-1, PD-L1 a PD-L2 na povrchu nádorových buněk. Nivolumab, plně humánní IgG4 monoklonální protilátka blokující PD-1, byl hodnocen v rámci klinické studie I. fáze u těžce předléčených pacientů s R/R HL. S nivolumabem v ní léčebné odpovědi dosáhlo 87 % pacientů. Na základě těchto slibných výsledků byla realizována klinická studie CheckMate 205, ke které byl proveden dlouhodobý follow-up, jehož data jsou nyní k dispozici.

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky