Nemolizumab: cílená léčba atopické dermatitidy?

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Interleukin-31 sehrává významnou úlohu v patofyziologii atopické dermatitidy a pruritu. Logicky tak vyvstává otázka možnosti tlumení tohoto cytokinu, což nabízí nově vyvíjená monoklonální protilátka nemolizumab, která je zacílena proti receptoru A IL-31. V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované 12týdenní klinické studii II. fáze byla zjišťována účinnost nemolizumabu při subkutánním podání u 264 osob s atopickou dermatitidou. Na konci 12. týdne bylo u osob léčených nemolizumabem každé 4 týdny zaznamenáno výrazné zmírnění pruritu o 43,7 % při dávce 0,1 mg/kg, o 59,8 % při dávce 0,5 mg/kg a o 63,1 % při dávce 2 mg/kg. Podávání placeba přitom zmírňovalo pruritus pouze o 20,9 % (p < 0,01 pro všechna srovnání). Při uvedených dávkách nemolizumabu rovněž výrazně klesla hodnota indexu závažnosti a rozsahu ekzému EASI o 23,0 %, 42,3 % a 40,9 % vs. 26,6 %

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky