Výsledky studie CABOSUN a jejich dopad na léčbu pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
Klíčová slova: CABOSUN, kabozantinib, sunitinib, mRCC, 1. linie
Citace: Poprach A, Lakomý R. Výsledky studie CABOSUN a jejich dopad na léčbu pacientů s metastatickým renálním karcinomem. Farmakoterapie 2018;14(3):416–420.

Souhrn

Kabozantinib se již stal standardní léčbou pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC) po selhání 1. linie paliativní léčby tyrosinkinázovými inhibitory vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF), a to na základě registrační studie METEOR. V ní došlo jak k prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS), tak i celkového přežití (OS) ve srovnání s everolimem. Navíc byla u této molekuly signifikantně zvýšena četnost léčebných odpovědí (ORR). Kabozantinib patří mezi tyrosinkinázové inhibitory nové (třetí) generace, které kromě již zmíněné dráhy VEGF inhibují navíc i kinázy dráhy MET a AXL. Bylo jen otázkou času, kdy bude tento lék srovnán se standardní terapií 1. linie u nepředléčených pacientů s mRCC – ve studii CABOSUN bylo provedeno přímé srovnání kabozantinibu se sunitinibem u pacientů ve střední nebo špatné prognostické skupině (dle International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium criteria – IMDC). Jednalo se o studii II. fáze a celkem do ní bylo zařazeno 157 pacientů. U kabozantinibu bylo ve srovnání se sunitinibem patrné nejen vyšší procento léčebných odpovědí (33 % pro kabozantinib vs. 12 % sunitinib), ale byla signifikantně prodloužena i doba přežití bez progrese (mediány PFS 8,2 vs. 5,6 měsíce). Podobný trend byl patrný i v prodloužení OS, ovšem bez statistické významnosti. Incidence a závažnost výskytu nežádoucích účinků byly podobné v obou ramenech studie, lišilo se jen jejich spektrum. Zdá se tedy, že kabozantinib bude v budoucnu představovat nový standard pro 1. linii paliativní léčby pacientů s mRCC ve střední a špatné prognostické skupině dle IMDC.

Literatura

Poprach A, Lakomý R. Výsledky studie CABOSUN a jejich dopad na léčbu pacientů s metastatickým renálním karcinomem. Farmakoterapie 2018;14(3):416–420.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky