Účinnost a bezpečnost fixní kombinace inzulinu degludek a liraglutidu v porovnání s intenzifikovaným inzulinovým režimem – studie DUAL VII

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

V souvislosti s progresí diabetes mellitus (DM) 2. typu se postupně zhoršuje kontrola glykemie pomocí bazálního inzulinu. Není-li po 3–6 měsících léčby bazálním inzulinem dosaženo cílových hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c), je dle současných doporučených postupů indikována intenzifikace inzulinového režimu. U mnoha pacientů však k intenzifikaci nedochází – příčinou bývají nejčastěji obavy ze zvýšeného rizika hypoglykemie, nárůstu hmotnosti či přílišné složitosti léčebného režimu.

Agonisté receptoru pro GLP-1 (GLP-1RA) patří mezi inkretinová mimetika, která snižují glykemii nalačno a postprandiálně prostřednictvím stimulace sekrece inzulinu a inhibice sekrece glukagonu, vedle toho vedou též ke snížení tělesné hmotnosti. Použití kombinace GLP-1RA a bazálního inzulinu je respektovanou možností léčby po selhání bazálního inzulinu: v porovnání s bazálním inzulinem je použití této kombinace spojeno s výraznějším poklesem hodnot HbA1c a snížením tělesné hmotnosti za cenu vyšší frekvence hypoglykemií. V porovnání s intenzifikovaným inzulinovým režimem (IIT) je pak při použití kombinace GLP-1RA a bazálního inzulinu dosahováno podobných hodnot HbA1c, kombinace má však příznivější vliv na výskyt hypoglykemií a tělesnou hmotnost. Tyto důkazy podporují využití fixních kombinací GLP-1RA a bazálního inzulinu, z nichž jednou je také kombinace inzulinu degludek a liraglutidu (IDegLira).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky