Ibrutinib v kombinaci s venetoklaxem u lymfomu z plášťových buněk

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Inhibitor BTK ibrutinib a inhibitor BCL2 venetoklax prokázaly svůj terapeutický přínos u lymfomu z plášťových buněk, pokud byly podávány v monoterapii. Kompletní odpovědi je v případě každého z nich dosahováno přibližně u pětiny léčených. Z preklinických modelů však lze usuzovat na jejich možnou vzájemnou synergii. Z toho důvodu byla provedena studie II. fáze s 24 pacienty, kteří relabovali nebo měli refrakterní formu lymfomu (n = 23), případně nebyli dosud léčeni (n = 1). U poloviny z nich byly přítomné aberace TP53 a 75 % mělo vysoce rizikové prognostické skóre. Kompletní odpovědi hodnocené pomocí CT v 16. týdnu studie bylo při užívání kombinace dosaženo u 42 % nemocných (kompletní odpověď hodnocená PET dosahovala dokonce 62 %), což je výrazně více než při monoterapii ibrutinibem hodnocené v předchozích studiích. Vyloučení minimální zbytkové nemoci bylo potvrzeno průtokovou cytometrií u 67 % pacientů, respektive u 38 % při hodnocení pomocí alelově specifické oligonukleotidové PCR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky