Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Apalutamid je kompetitivní antagonista androgenových receptorů, u něhož je zvažováno využití v léčbě karcinomu prostaty. Aktuálně proto byla hodnocena jeho účinnost u mužů s nemetastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty s vysokým rizikem rozvoje metastáz. V dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii III. fáze byli pacienti (n = 1 207) randomizováni v poměru 2 : 1 k užívání apalutamidu (240 mg/den), nebo placeba, přičemž všichni zároveň dostávali androgen- -deprivační léčbu. Při plánované primární analýze dosahoval medián přežití bez výskytu metastáz v aktivně léčené skupině nemocných 40,5 měsíce, zatímco v placebovém rameni šlo pouze o 16,2 měsíce – HR pro metastázy nebo úmrtí: 0,28 (95% CI: 0,23–0,35; p < 0,001). Těmto výsledkům odpovídala i doba do symptomatické progrese, která byla u apalutamidu rovněž signifikantně delší – HR: 0,45 (95% CI: 0,32–0,63; p < 0,001). Četnost nežádoucích účinků vedoucích k přerušení léčby přitom byla při terapii apalutamidem pouze nepatrně vyšší oproti užívání placeba (10,6 % vs. 7,0 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky