Linsitinib plus erlotinib v léčbě NSCLC

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Pro úspěšnou léčbu metastazujícího či pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je klíčové správné nastavení udržovací léčby. V minulosti byl do klinické praxe zaveden erlotinib, který, podáván v návaznosti na chemoterapii obsahující platinu, výrazně prodloužil přežití. Jelikož je prokazován vztah mezi aktivitou receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR) a receptorů pro inzulinu podobný růstový faktor (IGFR), nabízí se možnost kombinace blokády obou těchto receptorů. První z nich je blokován erlotinibem, ve druhém případě je testována účinnost linsitinibu. Terapeutická účinnost jejich vzájemné kombinace byla nyní předmětem sledování randomizované klinické studie II. fáze, a to ve srovnání s monoterapií erlotinibem u nemocných předléčených platinou (n = 205). Jakkoliv myšlenka vzájemné komplementarity vycházela z racionálního jádra, studie byla velmi záhy odslepena z důvodu jasně prokázané non-superiority léčby obsahující linsitinib. Rozdíl mezi oběma rameny nebyl zjištěn v přežití bez progrese ani v celkovém přežití. Bezpečnostní profil byl v obou ramenech studie srovnatelný, u nemocných léčených linsitinibem však bylo četnější předčasné ukončení léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky