Léčba HER2-dependentního generalizovaného karcinomu prsu v 1. linii u mladé pacientky

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Gabriela Pazdrová
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Nadměrná exprese receptoru HER2 je významným negativním prognostickým faktorem u karcinomu prsu. Pokud byla u pacientek zjištěna pozitivita HER2, byly před zavedením léčby blokující tento receptor pozorovány častější a časnější relapsy onemocnění po adjuvantní léčbě a také přežití nemocných s metastatickým onemocněním bylo kratší. V současnosti však přežívají tyto pacientky díky moderní léčbě déle než pacientky HER2-negativní. Paradoxně je tedy dnes pro nemocnou výhodnější přítomnost prognosticky horšího nádoru, pro nějž ale existují širší terapeutické možnosti, a tento trend se dále posiluje. Jeden z průlomových bodů tohoto vývoje představuje konečná analýza dat ze studie CLEOPATRA. Tato studie prokázala jednoznačný přínos přidání monoklonální protilátky pertuzumabu ke standardní terapii trastuzumabem a docetaxelem.

Pertuzumab inhibuje heterodimerizaci receptorů HER2 a HER3. Dimerizace HER2, společně s dalšími členy skupiny HER, je největším hnacím mechanismem růstu a přežívání nádorových buněk. Pertuzumab samotný má minimální protinádorovou účinnost, používá se tedy výhradně v kombinaci s trastuzumabem. Tento kombinovaný přístup významně zlepšuje blokádu signální dráhy HER2 porušením dimerizace receptorů HER2 a HER3.

Studie CLEOPATRA prokázala, že duální blokáda HER2 v 1. linii léčby vede k výraznému prodloužení celkového přežití (OS). Pacientky při současné léčbě pertuzumabem, trastuzumabem a chemoterapií docetaxelem dosáhly mediánu OS 56,5 měsíce. V kontrolní skupině s trastuzumabem a docetaxelem to bylo 40,8 měsíce. Režim s pertuzumabem tak ve srovnání se současným standardem léčby prodloužil OS u nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu o 15,7 měsíce. Medián OS téměř pět let je zatím nejdelším pozorovaným přežitím u pacientek s tímto agresivním typem pokročilého onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky