hodnoNivolumab v léčbě dospělých pacientů s Hodgkinovým lymfomem

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Hodgkinův lymfom (HL) je nádorové onemocnění lymfatického systému, které postihuje lymfatické uzliny, slezinu a další orgány (játra, plíce, kostní dřeň) v závislosti na stadiu nemoci. S 90% mírou vyléčení patří HL mezi nejlépe léčitelná nádorová onemocnění na světě. U přibližně 10 % pacientů je však nemoc refrakterní na iniciální léčbu nebo relabuje (častěji k tomu dochází u pacientů s pokročilým stadiem nemoci nebo při objemné mase nádoru). Standardem léčby pacientů s prvním relapsem HL je vysokodávkovaná chemoterapie následovaná autologní transplantací kmenových buněk (ASCT). Nemocní s relapsem HL po ASCT mají horší prognózu, jejich výsledky se však v uplynulých letech zlepšily v souvislosti se zavedením brentuximab vedotinu (BV) a nivolumabu do klinické praxe.

Nivolumab je plně humánní monoklonální IgG4 protilátka, která blokuje receptor PD-1, a tím aktivuje protinádorovou imunitní odpověď T-lymfocytů. Tento checkpoint inhibitor již opakovaně prokázal svoji účinnost u široké škály malignit (např. pokročilý melanom, nemalobuněčný karcinom plic, renální karcinom či HL).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky