Relativní účinnost checkpoint inhibitorů u pacientů s pokročilým NSCLC v závislosti na expresi ligandu PD-L1 – metaanalýza

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Zavedení inhibitorů kontrolních bodů imunitní reakce (tzv. checkpoint inhibitorů) do léčby pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) znamenalo významný posun v terapii tohoto onemocnění. Tyto léky, které jsou zaměřené proti receptoru PD-1 (programmed death) či jeho ligandu PD-L1, vykazují méně nežádoucích účinků a vyšší účinnost v porovnání s konvenční chemoterapií. Dlouhodobý přínos terapie checkpoint inhibitory je však zaznamenáván pouze u menší části pacientů, proto se usilovalo o nalezení biomarkeru, který by predikoval odpověď na tuto léčbu. Nejdéle studovaným potencionálním biomarkerem je míra exprese molekuly PD- L1 na nádorových buňkách – v několika klinických studiích byla pozorována asociace mezi zvýšenou mírou exprese PD-L1 a větší účinností inhibitorů PD-1/PD-L1. Klinický význam tohoto potencionálního biomarkeru však zůstává poměrně nejasný, což odráží i indikace jednotlivých inhibitorů PD-1/PD-L1 – zatímco pembrolizumab (inhibitor PD-1) je schválen u nemocných s nádory s expresí PD-L1 ≥ 50 % (1. linie), resp. ≥ 1 % (2. a další linie), nivolumab (inhibitor PD-1) a atezolizumab (inhibitor PD-L1) lze použít nezávisle na hodnotě exprese PD-L1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky