ribociklib

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: inhibitor CDK4/6, ribociklib, metastatický karcinom prsu, hormonální léčba
Citace: Tesařová P. Ribociklib. Farmakoterapie 2018;14(6):829–833.

Souhrn

Ribociklib je vysoce selektivní inhibitor cyklin-dependentní kinázy (CDK)4/6. Studie MONALEESA-2 prokázala, že ribociklib v kombinaci s letrozolem snížil riziko progrese onemocnění nebo úmrtí o 43 % oproti samotnému letrozolu. Kombinovaná léčba dosáhla mediánu přežití bez progrese onemocnění (PFS) 25,3 měsíce oproti 16,0 měsíce u pacientek léčených samotným letrozolem.

Nejčastějším nežádoucím účinkem, včetně stupně ≥ 3, byla neutropenie, která však nekorelovala s febrilní neutropenií (1,5 %) a byla dobře zvladatelná odkladem dávky nebo jejím snížením. Nutné je na počátku léčby monitorovat interval QTc na EKG a sledovat hodnotu jaterních testů. Ribociklib v kombinaci s hormonální léčbou může významně přispět k oddálení návratu nemoci u pacientek s metastatickým HR- pozitivním a HER2-negativním karcinomem prsu.

Literatura

Tesařová P. Ribociklib. Farmakoterapie 2018;14(6):829–833.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky