Haloperidol a ziprasidon v léčbě deliria u kriticky nemocných

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Pro terapii deliria u kriticky nemocných na jednotkách intenzivní péče jsou k dispozici poměrně rozporuplné a nejednoznačné údaje ohledně účinnosti antipsychotické léčby. Proto byla aktuálně realizována randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie s pacienty trpícími akutní respirační insuficiencí nebo šokem a hypoaktivním či hyperaktivním deliriem, která sledovala účinnost intravenózních bolusů haloperidolu (maximální denní dávka 20 mg) a ziprasidonu (max. denní dávka 40 mg) oproti placebu (n = 566; medián trvání léčby: 4 dny). Ačkoliv autoři studie předpokládali dosažení alespoň minimálního příznivého účinku typického či atypického antipsychotika, nezaznamenali oproti placebu žádný přínos této léčby v primárních (počet dnů bez deliria či komatu) ani sekundárních (30denní a 90dení přežití, potřeba umělé ventilace, doba pobytu na oddělení intenzivní péče a výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků) sledovaných ukazatelích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky