Účinnost a bezpečnost larotrektinibu u TRK-fúzních nádorů

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Na podzimním kongresu ESMO 2018 byla prezentována nová data ohledně léčby nádorů spojených s fúzí genu NTRK.

Larotrektinib je nový perorální, vysoce selektivní inhibitor tropomyosinové receptorové kinázy (TRK), který je zkoušen v léčbě dospělých a pediatrických pacientů s lokálně pokročilými nebo metastatickými solidními nádory s fúzním genem pro neurotropní tyrosinkinázový receptor (NTRK). Lassen a spol. prezentovali data z analýzy tří probíhajících studií, v nichž primárním sledovaným parametrem byla četnost objektivních odpovědí (ORR), sekundárními parametry délka odpovědi na léčbu, přežití bez progrese (PFS) a bezpečnost léčby.

Objektivní odpověď na léčbu byla pozorována u 80 % z 55 pacientů, 18 % pacientů dosáhlo remise. Při mediánu sledování 17,6 měsíce nebylo dosaženo mediánu délky odpovědi na léčbu, v aktuální analýze přetrvávala odpověď po 6 měsících sledování u 88 % pacientů a po 12 měsících u 75 %. Medián doby do odpovědi na léčbu byl 1,8 měsíce.

Larotrektinib je dobře snášen, výskyt nežádoucích účinků stupně 3/4 je nízký. Z nežádoucích účinků jsou nejčastěji pozorovány únava, závrať, nauzea, zácpa a změny hodnot jaterních testů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky