Elotuzumab plus pomalidomid u mnohočetného myelomu

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Elotuzumab představuje inovativní přístup v léčbě mnohočetného myelomu. Jde o imunostimulačně působící humanizovanou IgG1 monoklonální protilátku, specificky zaměřenou na protein SLAMF7, který je bohatě exprimován na buňkách mnohočetného myelomu, a to nezávisle na cytogenetických abnormalitách. Elotuzumab výrazně aktivuje přirozené zabíječe, jak cestou SLAMF7, tak i skrze Fc receptory, díky čemuž nachází své uplatnění u mnohočetného myelomu v kombinaci s dexamethasonem či lenalidomidem. Nově byl lenalidomid v dané kombinaci nahrazen pomalidomidem a její účinnost byla hodnocena u pacientů, kteří trpí refrakterní nebo relabující formou myelomu při stávající léčbě lenalidomidem nebo inhibitorem proteazomu (n = 117). Při době sledování 9 měsíců činil medián přežití bez progrese (PFS) 10,3 měsíce při volbě trojkombinace, zatímco při volbě kombinace pomalidomidu s dexamethasonem šlo pouze o 4,7 měsíce. Odpovídající hodnota HR pro progresi onemocnění nebo úmrtí byla oproti dvojkombinaci pouze 0,54 (p = 0,008). Celkové odpovědi bylo dosaženo u 53 % oproti 26 % nemocných (OR: 3,25). Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky byly neutropenie a anemie, ovšem s nižší četností při volbě trojkombinace (13 % vs. 27 % a 10 vs. 20 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky