Adherence, perzistence, glykemická kontrola a náklady mezi pacienty s DM 2. typu zahajujícími léčbu dulaglutidem v porovnání s liraglutidem nebo exenatidem 1x týdně při 12měsíčním sledování v reálné praxi (USA)

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Použití agonistů receptoru pro glukagon- like peptid (GLP-1RA) v léčbě diabetes mellitus (DM) může být výhodné pro jejich nízkou spojitost s rizikem hypoglykemií. Léky z této skupiny mají rovněž potenciál pro snížení tělesné hmotnosti a některé z nich i prokázaný kardiovaskulární (KV) účinek. U asymptomatických pacientů s DM 2. typu, kteří nedosáhli svého glykemického cíle, se doporučuje zvolit GLP-1RA před inzulinem jako první parenterální formu intenzifikované léčby.

Ve Spojených státech amerických (USA) jsou pro management glykemické kontroly u pacientů s DM 2. typu schváleni a používáni tito zástupci GLP-1RA – exenatid 2x denně, liraglutid a exenatid 1x týdně, dulaglutid a semaglutid. Tyto léky byly hodnoceny v četných kontrolovaných klinických studiích, které ukázaly, že schopnost redukovat glykovaný hemoglobin (HbA1c) a tělesnou hmotnost není ve skupině GLP-1RA identická. Liší se i rozsah KV přínosu jednotlivých GLP-1RA a frekvence gastrointestinálních nežádoucích účinků (NÚ), která je s jejich užíváním spojená. Liraglutid je v současné době jediným lékem indikovaným pro snížení KV rizika u pacientů s manifestovaným KV onemocněním. Kromě rozdílů v klinickém profilu se jednotlivé léky ze skupiny GLP-1RA dále liší v dávkovacích režimech, v potřebě a délce titrace dávky či v charakteristikách aplikačního pera apod. Tyto rozdíly mohou hrát důležitou roli v adherenci k léčbě, perzistenci na ní, a tím i v konečné účinnosti konkrétního GLP-1RA.

Je známo, že data získaná z klinických studií a klinické praxe se často významně liší. Vzhledem k tomu, že adherence k léčbě zůstává hlavní výzvou u pacientů s DM 2. typu, byla realizována tato práce hodnotící dlouhodobou léčbu GLP-1RA v reálné klinické praxi.

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky