Caplacizumab v léčbě TTP

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie

Souhrn

Získaná trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je imunitně zprostředkovaný deficit proteázy uvolňující von Willebrandův faktor ADAMTS13, důsledkem čehož multimery tohoto faktoru adherují k trombocytům za vzniku mikrotrombóz – známými důsledky jsou trombocytopenie, hemolytická anemie a tkáňová ischemie. Caplacizumab je bivalentní imunoglobulinový fragment cílený proti von Willebrandově faktoru, u kterého se tak předpokládá možný přínos v léčbě TTP. S odkazem na čerstvé výsledky dvojitě zaslepené kontrolované randomizované klinické studie (n = 145) již lze konstatovat jeho zřejmý přínos oproti placebu. Medián doby do normalizace počtu trombocytů ve studii byl výrazně kratší a pacienti, kteří caplacizumab užívali, dosahovali této normalizace s 1,55x vyšší pravděpodobností. Ve prospěch caplacizumabu svědčila i nižší četnost rekurence TTP v průběhu trvání studie – 12 % vs. 38 % (p < 0,001), a nižší počet nemocných s přechodem do refrakterní formy onemocnění. Nejčastějším nežádoucím účinkem bylo zaznamenané krvácení do kůže a sliznic (65 vs. 48 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky