Nové terapeutické přístupy a perspektivy v léčbě myelodysplastického syndromu

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
Autoři - působiště: I. interní klinika, hematologie 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, MDS, azacitid, lenalidomid
Citace: Jonášová A. Nové terapeutické přístupy a perspektivy v léčbě myelodysplastického syndromu. Farmakoterapie 2019
15(2):146–149.

Souhrn

Myelodysplastický syndrom (MDS) je i přes stálý intenzivní výzkum jednou z nejobtížněji řešitelných hematologických malignit. V nedávné době se po delší době i v této indikaci začaly objevovat nové nadějné léčebné přístupy. V současné době je v klinickém zkoušení asi 55 nových léčiv. Velkým pokrokem bylo zavedení demetylačních látek, a to především azacitidu do terapie vysoce rizikových nemocných nebo lenalidomidu do terapie anemie nízce rizikových nemocných s MDS a parciální delecí chromozomu 5 (5q). Výzvou stále zůstává identifikace prognosticky významných mutací a jejich začlenění do prognostických systémů. Na základě přítomnosti určitých mutací již byly vyvinuty specifické inhibitory, např. inhibitory IDH1/2.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky