Nové trendy v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: mnohočetný myelom, inhibitory BRAF, inhibitory MEK, MoAb, elotuzumab, daratumumab, CAR T-buněčná terapie
Citace: Špička I. Nové trendy v léčbě mnohočetného myelomu. Farmakoterapie 2019
15(2):161–164.

Souhrn

Mnohočetný myelom (MM) je velmi heterogenní onemocnění. K nejčastěji pozorovaným odchylkám u pacientů s MM patří alterace dráhy MAPK s mutacemi v systémech NRAS, KRAS či BRAF. U pacientů s přítomností aktivační mutace kinázy BRAF nebo s mutací RAS již byl prokázán přínos léčby inhibitorem BRAF (vemurafenib) nebo inhibitorem MEK (trametinib). U určité části pacientů může být účinný také inhibitor Bcl-2, venetoklax. Mezi další hodnocené možnosti cílené léčby patří např. inhibitory molekuly MCL-1 nebo dráhy MYC. Bezpochyby největší přínos pro zlepšení prognózy pacientů s MM refrakterním na inhibitory proteazomu (PI) a imunomodulační léky (IMID) v současné době představují monoklonální protilátky (MoAb). Data z recentních studií podporují zejména používání elotuzumabu a daratumumabu, účinek dalších MoAb je předmětem intenzivního výzkumu. Sofistikovanou metodou léčby může být také využití modifikovaných T-lymfocytů exprimujících syntetické chimérické antigenní receptory (CAR T-buněčná terapie).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky