Analýza účinnosti a bezpečnosti inotuzumabu ozogamicinu podle věku pacientů s relabující nebo refrakterní ALL – studie INO-VATE

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V posledních 10 letech jsme svědky významných pokroků v našem porozumění biologickým mechanismům akutní lymfoblastické leukemie (ALL). Recentní poznatky vedly k vývoji nových terapeutických možností ALL, které cílí na specifické subpopulace pacientů.

Pro nově diagnostikované mladší dospělé s ALL z prekurzorů B-buněk činí v současnosti pětiletá míra přežití přibližně 50–70 %. Oproti tomu v populaci starších dospělých s ALL zůstávají výsledky léčby poměrně špatné – mortalita v této skupině pacientů je významná a pětiletá míra přežití se pohybuje pouze mezi 15–20 %. Starší pacienti mají také menší pravděpodobnost, že budou vhodnými kandidáty pro potenciálně kurativní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT), a to zejména kvůli komorbiditám a vyššímu riziku komplikací, které zvyšují jejich morbiditu a mortalitu. Hlavními výzvami v léčbě starších pacientů s ALL je tak udržení účinnosti léčby a prevence mortality.

Inotuzumab ozogamicin (InO) je konjugát cytotoxického léčiva (kalicheamicinu) a rekombinantní humanizované monoklonální protilátky proti antigenu CD22, který je exprimován na povrchu B-lymfoblastů, a to až u > 90 % pacientů s ALL z prekurzorů B-buněk. Poté, co se konjugát léčiva a protilátky naváže na protein CD22, dochází k rychlé internalizaci komplexu a následně k uvolnění kalicheamicinu. Ten se váže na DNA a indukuje apoptózu buňky.

Inotuzumab ozogamicin již prokázal svoji protinádorovou aktivitu u dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní (R/R) ALL, mimo jiné i v globální randomizované studii INO-VATE. Předložená práce představuje výsledky post hoc analýzy dat z této studie.

Komentář ke studii

MUDr. Štěpán Hrabovský

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky