Léčebné výsledky ibrutinibu podle počtu předchozích linií terapie a po ukončení léčby ibrutinibem u pacientů s CLL

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Signalizační dráha B-buněčného receptoru (BCR) se stala důležitým terapeutickým cílem B-buněčných malignit, a to včetně chronické lymfocytární leukemie (CLL). Brutonova tyrosinkináza (BTK) hraje v přenosu signálu z BCR významnou roli. Inhibice BTK je farmakologicky zajímavá především proto, že zasahuje do přežití a proliferace buněk, tkáňové adheze a migrace CLL buněk.

Ibrutinib je prvním lékem ve své třídě – jde o 1x denně podávaný perorální inhibitor BTK, který je v současné době v České republice indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s dosud neléčenou CLL nebo v monoterapii či v kombinaci s bendamustinem a rituximabem (BR) k léčbě dospělých pacientů s CLL, kteří podstoupili alespoň jednu předchozí terapii.

Výsledky studie II. fáze RESONATE-2 prokázaly v léčebné skupině s ibrutinibem, v porovnání s chlorambucilem, u pacientů s CLL bez jakékoliv předchozí léčby signifikantně delší přežití bez progrese (PFS) a celkové přežití (OS). Pacientům s relabující nebo refrakterní (R/R) CLL se věnovala klinická studie III. fáze s názvem RESONATE – pro ibrutinib (vs. ofatumumab), zde byla prokázána superiorita v parametrech PFS a OS. Data ze studie RESONATE ukázala, že léčebné výstupy ibrutinibu u relabujícího onemocnění se mohou lišit podle toho, kolik předchozích terapií už pacient absolvoval. Pacienti léčení ibrutinibem po 1 předchozím režimu zaznamenali signifikantně delší PFS než ti, kteří byli léčeni v dalších liniích.

Protože inhibitory BCR byly do léčby CLL zavedeny relativně nedávno a pacienti je často nevysazují, existuje jen málo studií, které by se zaměřovaly na hodnocení léčebných výstupů po ukončení terapie ibrutinibem. Jedna z posledních analýz, do které byli zahrnuti pacienti ve vysokém riziku (s několikanásobným relapsem nemoci), dokumentovala špatné přežívání pacientů, kteří ibrutinib vysadili.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky