Poslední výsledky studie III. fáze COLUMBUS – přínos léčby další generace inhibitorů BRAF a MEK enkorafenibu a binimetinibu v léčbě pacientů s BRAF-mutovaným lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastatickým melanomem

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: melanom, mutace BRAF V600E, enkorafenib, binimetinib
Citace: Kubala E. Poslední výsledky studie III. fáze COLUMBUS – přínos léčby další generace inhibitorů BRAF a MEK enkorafenibu a binimetinibu v léčbě pacientů s BRAF-mutovaným lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastatickým melanomem. Farmakoterapie 2019;15(2):221–228.

Souhrn

Farmakologická inhibice mitogen-aktivované proteinkinázové signální dráhy (MAPK) přinesla významný pokrok v léčbě metastazujícího melanomu. Klíčovou roli v ní hraje produkt mutovaného genu BRAF V600E kinázy, jež je součástí signální dráhy MAPK. Novou kombinovanou léčbou inhibitorů BRAF a MEK je kombinace enkorafenibu s binimetinibem. Enkorafenib je ATP-kompetitivní inhibitor BRAF, který je schopen blokovat několik mutovaných forem kinázy BRAF (např. V600E, V600D a V600K) v nádorových melanomových buňkách s mnohem větší účinností, až 10násobně vyšším poločasem rozpadu, tj. více než o 30 hodin delším účinkem proti dabrafenibu (2 hodiny) nebo vemurafenibu (0,5 hodiny). Umožňuje téměř trvalou inhibici mutované formy kinázy BRAF. Studie COLUMBUS dosáhla svého primárního cíle prodloužení mediánu přežití bez progrese (PFS) u kombinace enkorafenib + binimetinib na 14,9 měsíce proti vemurafenibu 7,3 měsíce. Významné je srovnání obou inhibitorů BRAF enkorafenibu a vemurafenibu, které naznačilo vyšší účinnost enkorafenibu proti vemurafenibu – medián PFS 9,6 vs. 7,3 měsíce (HR: 0,68; 95% CI: 0,52–0,88; p = 0,0038).

Vyhodnocení významu binimetinibu v kombinaci s enkorafenibem nebylo původně zamýšleno, přesto na doporučení FDA ve 2. části studie COLUMBUS22 byla porovnána účinnost kombinace enkorafenib (300 mg p. o.) + binimetinib (45 mg 2x denně) a monoterapie enkorafenibem. Také zde byla prokázána síla kombinované léčby inhibitory BRAF a MEK. Medián PFS u kombinované léčby dosáhl statisticky významného rozdílu 12,9 měsíce vs. 9,2 měsíce (p = 0,029). Kombinaci inhibitoru BRAF enkorafenibu a inhibitoru MEK binimetinibu lze považovat za přelomovou léčbu, která významně posunula délku mediánu PFS (16,4 měsíce) a mediánu celkového přežití (33,6 měsíce) bez navýšení toxicity. Nová kombinace se v toxicitě neliší od již známých kombinací inhibitorů BRAF a MEK používaných v léčbě BRAF(V600)-mutovaného melanomu.

Literatura

Kubala E. Poslední výsledky studie III. fáze COLUMBUS – přínos léčby další generace inhibitorů BRAF a MEK enkorafenibu a binimetinibu v léčbě pacientů s BRAF-mutovaným lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastatickým melanomem. Farmakoterapie 2019;15(2):221–228.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky