Účinnost palbociklibu v kombinaci s fulvestrantem u pokročilého HR-pozitivního HER2-negativního karcinomu prsu – celkové přežití ve studii PALOMA-3

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Palbociklib je vysoce selektivní inhibitor cyklin-dependentních kináz (CDK) 4 a 6. Tyto kinázy jsou klíčovými spouštěči nádorového růstu u karcinomu prsu (BC) s pozitivitou hormonálních receptorů (HR), přičemž působí v součinnosti s aktivací dráhy estrogenového receptoru (ER). V preklinických studiích bylo pozorováno, že buňky HR-pozitivního BC jsou vysoce senzitivní vůči palbociklibu. V souladu s tím bylo v následné klinické studii II. fáze (PALOMA-1 [PALbociclib: Ongoing trials in the MAnagement of breast cancer]), do níž byly zařazeny dosud neléčené pacientky s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu, při terapii palbociklibem dokumentováno prodloužení přežití bez progrese (PFS). Palbociklib byl dále testován ve studiích III. fáze – studie PALOMA-2 hodnotila palbociklib v kombinaci s letrozolem v 1. linii léčby nemocných s pokročilým ER-pozitivním HER2-negativním BC a prokázala, že tato terapie výrazně prodlužuje PFS (HR: 0,58). Studie PALOMA-3 pak hodnotila palbociklib v kombinaci s fulvestrantem u pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním BC s progresí po předchozí hormonální léčbě a opět prokázala signifikantní prodloužení PFS (HR: 0,50). Na základě těchto výsledků se palbociklib (stejně jako další inhibitory CDK4/6) v kombinaci s hormonální terapií stal standardem léčby pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu.

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Reifová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky