Ipilimumab + nivolumab v léčbě pokročilého nebo metastatického RCC – aktuální data ze studie CheckMate 214 (ESMO 2018)

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

I přes velké pokroky ve vývoji nových léčiv a jejich různých kombinací zůstává metastatický renální světlobuněčný karcinom (mRCC) onemocněním se závažnou prognózou. V současné době patří v České republice mezi standardně užívané léky v 1. linii u pacientů s mRCC v dobré a střední prognostické skupině pazopanib a sunitinib, u pacientů ve špatné prognostické skupině zatím podáváme temsirolimus. Sunitinib je přitom historicky nejstarší multityrosinkinázový inhibitor (TKI) standardně používaný u nemocných mRCC. V léčbě mRCC byly zkoumány protinádorové vakcíny, protilátky proti CTLA-4 a protilátky proti PD-1/PD-L1. Prvním z nových imunoonkologických léků registrovaných k léčbě mRCC byl nivolumab. Z výsledků klinických studií vyplynulo, že inhibitory dráhy PD-1 lze úspěšně kombinovat s jinými imunitními léky a s antiangiogenní léčbou. Velká část probíhajících klinických studií kombinuje inhibitory PD-1/PD-L1 s inhibitory dalšího imunitního kontrolního bodu (checkpoint), nejčastěji CTLA-4.

V říjnu 2018 byly na kongresu ESMO (European Society for Medical Oncology) v Mnichově zveřejněny aktuální výsledky studie CheckMate 214.

CheckMate 214 byla randomizovaná otevřená klinická studie III. fáze srovnávající sunitinib podávaný v 1. linii s kombinovanou léčbou nivolumab + ipilimumab u dosud neléčených pacientů s pokročilým nebo metastatickým RCC. Výsledky této studie již byly publikovány. Míra 18měsíčního celkového přežití (OS) činila 75 % při léčbě kombinací nivolumab + ipilimumab a 60 % při léčbě sunitinibem (HR: 0,63; 95% CI: 0,44–0,89; p < 0,001). Medián času do progrese onemocnění byl rovněž delší ve skupině pacientů léčených imunoterapií. Nádorová exprese PD-L1 predikovala účinnost imunoterapie. Na ESMO 2018 v Mnichově byla zveřejněna data z další analýzy této studie.

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky