Ribociklib s endokrinní terapií u premenopauzálních žen s HR-pozitivním pokročilým karcinomem prsu – studie MONALEESA-7

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Přibližně dvě třetiny karcinomů prsu u žen ve věku ≤ 50 let jsou charakterizovány pozitivitou hormonálních receptorů (HR+) a negativitou receptorů 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER2–). U perimenopauzálních nebo premenopauzálních žen s HR+/HER2– pokročilým karcinomem prsu je v 1. linii léčby standardní volbou endokrinní terapie (ET) s ovariální supresí či ablací. Ve většině případů však dochází k rozvoji rezistence na ET a progresi onemocnění.

U postmenopauzálních žen s pokročilým HR+/HER2– karcinomem prsu bylo prokázáno, že inhibice cyklin-dependentních kináz 4 a 6 (CKD4/6) spolu s ET vede k prodloužení přežití bez progrese (PFS), a to v porovnání se samotnou ET. Mezi schválené inhibitory CDK4/6, které již prokázaly svoji účinnost v kombinaci s inhibitory aromatázy v 1. linii terapie založené na ET u postmenopauzálních žen, patří ribociklib, palbociklib a abemaciklib.

Dosud byly do klinických studií, které se věnovaly hodnocení 1. linie léčby HR+ pokročilého karcinomu prsu, zařazovány pouze postmenopauzální ženy. Z těchto studií byla následně extrapolována léčebná doporučení i pro premenopauzální ženy, ačkoliv jasné důkazy o optimálním postupu u této populace žen chyběly. Velký podíl pacientek s pokročilým HR+/HER2– karcinomem prsu mladších 50 let tak stále v 1. linii dostává chemoterapii, ačkoliv také v tomto případě jsou klinické důkazy limitované. Potřeba realizovat klinické studie, které by stanovily bezpečnost a účinnost léčebných kombinací u premenopauzálních žen s karcinomem prsu, tak stále přetrvává.

Ribociklib je perorálně podávaný inhibitor CDK4/6. Účinnost ribociklibu + letrozolu byla testována v klinické studii III. fáze s názvem MONALEESA-2, které se účastnily postmenopauzální ženy s pokročilým HR+/ HER2– karcinomem prsu. Pacientky v této studii léčené ribociklibem + letrozolem dosahovaly signifikantně delšího PFS v porovnání se ženami, které dostávaly placebo a letrozol jako iniciální léčbu založenou na ET. Studie MONALEESA-7 byla navržena tak, aby hodnotila účinnost a bezpečnost léčby ribociklibem v kombinaci s ET a goserelinem u premenopauzálních žen.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky