Celkové přežití na léčbě durvalumabem u pacientů s NSCLC stadia III po chemoradioterapii – studie PACIFIC

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Historicky byli pacienti v dobrém výkonnostním stavu s lokálně pokročilým neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) stadia III léčeni chemoterapií (na bázi platinového dubletu) spolu s radioterapií. Většina pacientů ale po chemoradioterapii zaznamenává progresi onemocnění a jejich medián celkového přežití (OS) nepřekračuje 28 měsíců. Některé studie se zaměřily na podávání systémové terapie s kurativním záměrem u pacientů, kteří pomocí chemoradioterapie dosáhli kontroly onemocnění, ale ani tento postup se neukázal jako účinný.

Checkpoint inhibitory cílící na PD-1 a PD-L1 opakovaně prokázaly svoji účinnost v léčbě celé řady nádorových onemocnění, a to včetně pokročilého NSCLC. Durvalumab je selektivní monoklonální protilátka s vysokou afinitou, která blokuje vazbu PD- L1 na PD-1 a CD80, čímž umožňuje T-buňkám rozpoznat a zneškodnit nádorové buňky.

Preklinické důkazy naznačují, že chemoradioterapie může vést ke zvýšené regulaci exprese PD-L1 na nádorových buňkách. Proto je testována hypotéza, že blokáda PD-L1 může pomoci obnovit systémovou a dlouhotrvající imunitní odpověď po chemoradioterapii.

PACIFIC byla randomizovaná klinická studie III. fáze hodnotící durvalumab u pacientů s neresekabilním NSCLC stadia III, kteří nezaznamenali progresi onemocnění po chemoradioterapii. Primární plánovaná analýza ukázala, že durvalumab signifikantně prodlužuje přežití bez progrese (PFS) (jeden ze dvou primárně hodnocených parametrů), a to při porovnání s placebem. Medián PFS činil 16,8 měsíce (95% CI: 13,0–18,1) s durvalumabem a 5,6 měsíce (95% CI: 4,6–7,8) s placebem – HR: 0,52 (95% CI: 0,42–0,65; p < 0,001). Na základě těchto výsledků byl durvalumab schválen pro léčbu neresekovatelného NSCLC u pacientů, u kterých nemoc neprogredovala po chemoradioterapii založené na platině.

Předložená práce shrnuje výsledky druhého primárně hodnoceného parametru studie PACIFIC, kterým bylo OS. Zároveň jsou prezentovány aktuální výsledky PFS a sekundárně hodnocené parametry bezpečnosti a účinnosti.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky