Účinek alektinibu v porovnání s krizotinibem na progresi v CNS u dosud neléčených pacientů s ALK-pozitivním NSCLC – výsledky studie ALEX

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Alektinib a krizotinib jsou selektivními inhibitory kinázy ALK (anaplastic lymphoma kinase), včetně jejích onkogenních variant, a navíc inhibují i další receptorové tyrosinkinázy. Alektinib (představitel druhé generace inhibitorů ALK) na rozdíl od krizotinibu vykazuje vyšší účinek v centrálním nervovém systému (CNS), což je dáno tím, že není substrátem P-glykoproteinu, který působí jako efluxní transportér v hematoencefalické bariéře.

Účinnost alektinibu a krizotinibu v 1. linii léčby pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) byla porovnána ve studii III. fáze ALEX, ve které vedlo podávání alektinibu k signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese (PFS) v porovnání s krizotinibem: medián PFS dosáhl v jednotlivých ramenech 34,8 měsíce vs. 10,9 měsíce (HR: 0,43; 95% CI: 0,32–0,85; p < 0,001) – na základě výsledků studie ALEX byl alektinib registrován v 1. linii léčby nemocných s ALK-pozitivním NSCLC.

Ve studii ALEX byl posuzován také vliv alektinibu a krizotinibu na aktivitu onemocnění v CNS. Primární analýza, při které byla zaznamenána progrese v CNS u 12 % vs. 45 % pacientů, přitom naznačila výrazně vyšší účinnost alektinibu.

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky