Haloperidol a ziprasidon v léčbě deliria u kriticky nemocných

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Význam antipsychotik v léčbě deliria u pacientů v intenzivní péči je stále přinejmenším nejasný. Zcela recentní randomizovaná dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná klinická studie s nemocnými s akutním respiračním selháním nebo šokem a hypo- či hyperaktivním deliriem porovnávala přínos intravenózních bolusů haloperidolu (maximální dávka 20 mg/den) a ziprasidonu (max. dávka 40 mg/den) oproti placebu (n = 566). Medián počtu dní bez deliria nebo kómatu byl 8,5 ve skupině placeba, 7,9 u haloperidolu a 8,7 u ziprasidonu. Ani jedno z uvedených antipsychotik tedy oproti placebu nijak významně neovlivňovalo primárně sledovaný ukazatel (tj. počet dní bez deliria/kómatu).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky