Účinnost a bezpečnost risankizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – výsledky studií UltIMMa-1 a UltIMMa-2

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Psoriáza je chronické imunitně zprostředkované systémové zánětlivé onemocnění charakteristické významnou kožní manifestací. Ta pro pacienta představuje velkou zátěž a významně ovlivňuje jeho kvalitu života. Výskyt psoriázy se odhaduje mezi 1–4 % populace v rozvinutých zemích světa.

Pacienti s psoriázou mají zvýšené riziko rozvoje mnoha komorbidit, a to včetně kardiovaskulárních chorob, deprese, metabolického syndromu, onemocnění kloubů a pojivové tkáně či zánětlivého střevního onemocnění. Ačkoliv zavedení biologické léčby přineslo významné zlepšení léčebných výsledků, zůstala nenaplněna potřeba terapie, která by poskytla predikovatelné a přetrvávající vyčištění kůže (a tím i zlepšení kvality života) při přijatelném dávkování.

Interleukin (IL)-23 je klíčovým regulátorem několika efektorových cytokinů a jeho role v patogenezi psoriázy je zásadní. Předpokládá se, že IL-23 řídí vývoj a manifestaci psoriázy tím, že stimuluje proliferaci, diferenciaci a přežívání buněk Th17 a imunitních buněk vrozené imunity, které jsou hlavním zdrojem prozánětlivých cytokinů, včetně IL-17.

Ustekinumab, který blokuje podjednotku p40 v IL-12 a IL-23, již prokázal svoji účinnost a bezpečnost v léčbě psoriázy. Podle výsledků studií III. fáze jsou u pacientů s psoriázou účinné i léky, které selektivně cílí na podjednotku p19, a inhibují tím IL-23.

Risankizumab je humanizovaná IgG1 monoklonální protilátka, která se váže na podjednotku p19 IL-23, čímž způsobuje blokádu tohoto klíčového cytokinu a jeho role v psoriatickém zánětu. V klinické studii I. fáze vedla již jedna dávka risankizumabu k významnému a trvalému vyčištění kůže a dosažení vysoké účinnosti. V klinické studii II. fáze byla u psoriatických pacientů prokázána superiorita risankizumabu v porovnání s ustekinumabem při hodnocení účinnosti a délky léčebné odpovědi. Tyto výsledky jen dále zdůrazňují roli IL-23 u psoriázy. Pro další hodnocení účinnosti a bezpečnosti risankizumabu byly realizovány dvě klinické studie III. fáze, UltIMMa- 1 a UltIMMa-2, jejichž výsledky jsou shrnuty v této práci.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky