Atezolizumab v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií v 1. linii léčby pacientů s metastatickým non-skvamózním NSCLC – studie IMpower150

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Atezolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 proti molekule PD- L1 (programmed death-ligand 1). Jako monoterapie je indikován u pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým uroteliálním karcinomem a u nemocných s lokálně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) po předchozí chemoterapii. Přínos atezolizumabu z hlediska prodloužení celkového přežití (OS) u předléčených pacientů s metastatickým NSCLC byl demonstrován nezávisle na míře exprese PD-L1 (na základě výsledků studie OAK se ukazuje, že senzitivnějším markerem přínosu atezolizumabu je spíše exprese genetického podpisu efektorových T-lymfocytů, viz dále). U dosud neléčených pacientů vykazoval atezolizumab slibnou účinnost a přijatelný bezpečnostní profil v kombinaci s chemoterapií platinovým dubletem. Bylo rovněž zjištěno, že účinnost atezolizumabu může být zvýšena kombinací s bevacizumabem, jehož přidání navozuje zvrácení imunosuprese zprostředkované vaskulárním endoteliálním růstovým faktorem (VEGF).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky