Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a s renálním onemocněním v konečném stadiu

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Zavedení cílených léčiv dramaticky změnilo strategii léčby metastatického renálního karcinomu (mRCC). Inhibitory signální dráhy vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) však mohou být doprovázeny řadou nežádoucích účinků (NÚ), jako jsou hypertenze, proteinurie a renální toxicita. Poškozené renální funkce představují v léčbě mRCC zásadní překážku. Při použití tyrosinkinázových inhibitorů (TKI) může být vzhledem k renální toxicitě nezbytné snížení léčebné dávky, nebo dokonce ukončení terapie. V průběhu následné sekvenční terapie TKI musí být navíc také často zahájena hemodialýza.

Nivolumab je monoklonální protilátka cílící na PD-1, která byla schválena pro použití v sekvenční terapii, a to na základě výsledků studie III. fáze porovnávající nivolumab a everolimus. Protože je nivolumab imunoglobulin G4 o vysoké molekulární váze, nepředpokládá se, že by byl vychytáván na hemodialyzační membráně. Místo toho je metabolizován na peptidy nebo aminokyseliny, které jsou vyloučeny nebo zabudovány do jiných proteinů. Z těchto důvodů se očekává, že léčba nivolumabem má jen minimální účinek na renální funkce. Nicméně dosud nebyla realizována žádná kontrolovaná studie, která by se věnovala hodnocení bezpečnosti a účinnosti nivolumabu u pacientů v konečném stadiu renálního onemocnění (ESRD – end-stage renal disease).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky