Studie ENSURE-AF: edoxaban a elektrická kardioverze

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Antitrombotická léčba
Obor: Kardiologie
Autoři: doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Klíčová slova: edoxaban, elektrická kardioverze, inhibitory faktoru Xa, cévní mozková příhoda
Citace: Malý M. Studie ENSURE-AF: edoxaban a elektrická kardioverze. Farmakoterapie 2019
15(4):617–620.

Souhrn

Edoxaban patří do skupiny přímých inhibitorů aktivovaného koagulačního faktoru X. Účinnost a bezpečnost edoxabanu v prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u fibrilace síní byla dokumentována ve studii ENGAGE-AF. Studie ENSURE-AF je randomizovaná studie srovnávající účinnost a bezpečnost léčby edoxabanem elektivní elektrickou kardioverzí a po ní u pacientů s dokumentovanou fibrilací síní ve srovnání s léčbou warfarinem s překrytím doby nástupu účinku léčbou enoxaparinem. Randomizace probíhala ve čtyřech parametrech: provedení jícnové echokardiografie (TEE), zkušenost pacienta s užíváním antikoagulační léčby, dávka edoxabanu a region randomizace. Standardní dávka edoxabanu byla 60 mg 1x denně a redukovaná dávka 30 mg 1x denně u pacientů s přítomností alespoň jednoho z následujících parametrů – clearance kreatininu 15–50 ml/min, váha ≤ 60 kg, současné užívání inhibitorů P-glykoproteinu. Primární kompozitní ukazatel účinnosti se skládal z CMP, systémové embolizace, infarktu myokardu a kardiovaskulární mortality, a to na základě úmyslu léčit (intention-to-treat). Primárním bezpečnostním ukazatelem bylo velké nebo klinicky závažné krvácení. Délka sledování byla 28 dnů po kardioverzi a následujících 30 dnů ke stanovení bezpečnosti. Do studie bylo zahrnuto 2 199 pacientů, z nichž 1 095 bylo randomizováno k léčbě edoxabanem a 1 104 k léčbě enoxaparinem + warfarinem. Primární účinnostní ukazatel se vyskytl u 5 (< 1 %) pacientů v edoxabanové větvi oproti 11 (1 %) ve větvi s enoxaparinem + warfarinem. Primární bezpečnostní ukazatel byl zaznamenán u 16 (1 %) pacientů v edoxabanové větvi oproti 11 pacientům (1 %) ve větvi s enoxaparinem + warfarinem. Výsledky byly nezávislé na provedení TEE či režimu antikoagulace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky