Tikagrelor u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a diabetem snižuje výskyt kardiovaskulárních příhod – studie THEMIS

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Pacienti se stabilní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a diabetem, kteří zatím neprodělali infarkt myokardu (IM) či cévní mozkovou příhodu (CMP), jsou považováni za vysoce rizikové vzhledem k možnému výskytu kardiovaskulární příhody. Protidestičková léčba svým mechanismem účinku nejen zasahuje jeden z hlavních momentů ischemické příhody – tvorbu trombu, ale může ovlivnit i zvýšenou agregabilitu destiček, která je popisována u diabetiků. Studie THEMIS měla za cíl zjistit vliv podávání tikagreloru v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) na výskyt kardiovaskulárních příhod u těchto pacientů.

Studie THEMIS byla randomizovaná dvojitě zaslepená studie, do níž byli zařazeni pacienti ve věku 50 let a starší se stabilní ICHS a diabetem 2. typu. Pacienti, kteří již prodělali IM nebo CMP, neměli být do studie zahrnuti. Byli randomizováni (n = 19 220) do skupiny tikagrelor + ASA, nebo placebo + ASA, primární sledovaný parametr byl kompozitní: úmrtí z kardiovaskulárních příčin, IM nebo CMP. Primárním parametrem bezpečnosti byl výskyt velkého krvácení podle kritérií TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction).

Medián délky sledování ve studii byl 39,9 měsíce, k přerušení léčby docházelo častěji ve skupině tikagreloru než placeba (34,5 % vs. 26,4 %). Výskyt ischemických kardiovaskulárních příhod (primární parametr) byl nižší ve skupině tikagreloru (7,7 % vs. 8,5 % ve skupině placeba; HR: 0,90; 95% CI: 0,81–0,99; p = 0,04), i když výskyt velkého krvácení byl ve skupině tikagreloru vyšší (2,2 % vs. 1,0 %; HR: 2,32; 95% CI: 1,82–2,94; p < 0,001).

U pacientů se stabilní ICHS a diabetem 2. typu vedlo podávání tikagreloru v kombinaci s ASA v porovnání s placebem + ASA k nižšímu výskytu kardiovaskulárních příhod při vyšším výskytu krvácivých příhod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky