Tagraxofusp u nádoru z blastických plazmocytoidních buněk

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Nádory z blastických plazmocytoidních dendritických buněk (BPDCN) jsou vzácnou hematologickou malignitou s typicky agresivním průběhem a vysoce nepříznivou prognózou. Patofyziologicky zásadní roli sehrávající transformované plazmocytoidní dendritické buňky nadměrně exprimují podjednotku receptoru-α interleukinu (IL)-3 (IL-3RA nebo CD123). Tagraxofusp je přitom cytotoxinem namířeným proti CD123 sestávajícím z lidského IL-3 navázaného na difterotoxin. V rámci recentní otevřené multikohortové studie čítající 47 pacientů s dosud neléčeným nebo relabujícím BPDCN byla hodnocena účinnost jeho intravenózního podávání až do progrese nemoci nebo nezvládnutelné toxicity. Z 29 dosud neléčených pacientů bylo primárního cíle (kompletní odpověď a klinická kompletní odpověď) dosaženo u 21 (72 %), přičemž celková odpověď byla zaznamenána u 90 % nemocných. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími příhodami byly zvýšení hladin ALT (64 %) a AST (60 %), hypoalbuminemie (55 %), periferní otoky (51 %) a trombocytopenie (49 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky