Metastazující karcinom prsu a kombinace fulvestrantu s anastrozolem

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Teprve nedávno byla prezentována data o prodlouženém přežití bez progrese a marginálně prodlouženém celkovém přežití (OS) u postmenopauzálních žen s metastazujícím karcinomem prsu pozitivním na hormonální receptory (n = 707), které byly randomizovány do skupiny léčené inhibitorem aromatázy anastrozolem společně se selektivním downregulátorem estrogenových receptorů fulvestrantem, a to ve srovnání s monoterapií anastrozolem. Nyní byly zveřejněny výsledky týkající se dané léčby ve vztahu k přežití. Finálně bylo hodnoceno 694 pacientek. Ve skupině kombinované léčby došlo k 71 % úmrtí (247/349) s mediánem OS 49,8 měsíce, zatímco při monoterapii anastrozolem došlo k 76 % úmrtí (261/345) s mediánem OS 42 měsíce – HR pro úmrtí: 0,82 (95% CI: 0,69–0,98; p = 0,03). Analýzou podskupin nemocných bylo dále zjištěno, že z léčby kombinací měly největší prospěch pacientky bez předchozí adjuvantní endokrinní léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky