Kombinace nivolumabu a ipilimumabu v léčbě melanomu

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: melanom, kombinace ipilimumab + nivolumab, adjuvantní léčba, neoadjuvantní léčba, paliativní léčba, toxicita
Citace: Kubala E. Kombinace nivolumabu a ipilimumabu v léčbě melanomu. Farmakoterapie 2019;15(5):715–722.

Souhrn

Imunoterapie melanomu s použitím inhibitorů kontrolních bodů imunitního systému anti-CTLA-4 ipilimumabu a anti-PD-1 nivolumabu je základním kamenem úspěšné léčby tohoto dříve téměř neléčitelného onemocnění. Každý z nich působí na jiné úrovni regulace imunitního systému. Úspěšná monoterapie nabídla možnost kombinované léčby. U metastatického melanomu studie I. fáze CA209-004 stanovila optimální dávky obou látek v kombinované léčbě. Tato studie představuje v současnosti nejdelší sledování pacientů s léčbou kombinací nivolumab + ipilimumab 30,3–55 měsíců. Tříletého celkového přežití (OS) dosáhlo 63 % pacientů. Medián celkového přežití zatím nebyl dosažen. Nepříjemný je vysoký počet nežádoucích účinků 3. a 4. stupně, jež se vyskytly u 59 % pacientů. Tato studie byla následně rozšířena o porovnání monoterapie ipilimumabem a nivolumabem a byla označena jako studie II. fáze CheckMate 069. Příznivé výsledky vedly k přípravě randomizované studie III. fáze CheckMate 067. V současné době jsou k dispozici výsledky čtyřletého sledování. Primárním hodnoceným parametrem studie bylo přežití bez progrese (PFS). Pacienti léčení kombinací nivolumab + ipilimumab dosáhli mediánu PFS 11,5 měsíce, pacienti na monoterapii nivolumabem 6,9 měsíce a na monoterapii ipilimumabem 2,9 měsíce. Porovnání kombinované léčby nebo monoterapie nivolumabem s léčbou ipilimumabem ukázalo snížení rizika recidivy onemocnění o 58 % (HR: 0,42; 95% CI: 0,35–0,55; p < 0,0001), respektive o 47 % (HR: 0,53; 95% CI: 0,44–0,64; p < 0,0001). Čtyřletého přežití bez progrese tak dosáhlo 37 % pacientů s kombinovanou léčbou proti 31 % s nivolumabem a 9 % s ipilimumabem. Medián OS nebyl ve skupině nivolumab + ipilimumab dosažen, ve skupině s nivolumabem činil 36,9 měsíce a ve skupině s ipilimumabem 19,9 měsíce. Kombinovaná léčba snížila riziko úmrtí proti ipilimumabu o 47 % (HR: 0,54; 95% CI: 0,44–0,67; p < 0 0001). Léčba nivolumabem snížila riziko úmrtí v porovnání s ipilimumabem o 35 % (HR: 0,65; 95% CI: 0,53–0,97; p < 0,0001). Mozkové metastázy jsou u pacientů s melanomem často zjišťovány již v době stanovení diagnózy a vyskytují se u 20 % pacientů. Jsou limitujícím faktorem přežití, které v průměru dosahuje 17 až 22 týdnů. Ve studii CheckMate 204 dosáhl celkový počet odpovědí (ORR) 55 %, přičemž počet kompletních odpovědí (CR) byl vysoký – 21 % proti 4 % ve studii COMBI- MB (biologická léčba dabrafenib + trametinib). V australské studii ABC byla míra léčebných odpovědí 42 % při léčbě kombinací nivolumab + ipilimumab a 20 % při monoterapii nivolumabem. Adjuvantní a neoadjuvantní léčba se nabízí jako velmi vhodná vzhledem k příznivým předchozím výsledkům v paliativní léčbě. Zatím máme jen dílčí výsledky, a třebaže jsou nadějné, je nutné vyčkat výsledků studie III. fáze CheckMate 915. Projevy toxicity jsou při kombinované léčbě výraznější než při monoterapii, a přestože ve vysokém počtu dosahují 3.–4. stupně, ani přerušení léčby nemělo za následek zhoršení výsledků léčby, včetně celkového přežití.

Literatura

Kubala E. Kombinace nivolumabu a ipilimumabu v léčbě melanomu. Farmakoterapie 2019;15(5):715–722.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky