Aflibercept v kombinaci s režimem FOLFIRI u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – bezpečnost a kvalita života pacientů v programu ASQoP

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Aflibercept je fúzní protein tvořený klíčovými doménami receptorů VEGFR-1 a VEGFR-2 a Fc fragmentem lidského IgG, který zabraňuje interakci ligandů VEGF-A, VEGF-B a PlGF s příslušnými receptory. Schválen je v kombinaci s chemoterapií FOLFIRI (irinotekan/fluorouracil/leukovorin) k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) progredujícím po/při léčbě režimem obsahujícím oxaliplatinu. Účinnost afliberceptu v tomto zařazení byla dokumentována v randomizované studii III. fáze VELOUR, ve které bylo v rameni s afliberceptem v porovnání s placebem pozorováno signifikantní prodloužení celkového přežití (OS) – medián OS činil 13,50 měsíce vs. 12,06 měsíce (HR: 0,82; 95,34% CI: 0,71–0,94; p = 0,0032).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky