Přínos apixabanu u pacientů s fibrilací síní

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

V otázce antitrombotické léčby u pacientů s fibrilací síní, kteří aktuálně prodělali akutní koronární syndrom nebo podstoupili koronární angioplastiku (PCI), zůstává stále řada nejasností. V recentní mezinárodní klinické studii s randomizovaným uspořádáním byli tito pacienti (n = 4 614) léčeni apixabanem, antagonistou vitaminu K, kyselinou acetylsalicylovou (ASA) nebo placebem po dobu 6 měsíců. Primárně hodnoceným ukazatelem byl výskyt velkého nebo klinicky závažného krvácení. Při volbě apixabanu byl oproti antagonistovi vitaminu K zřejmý výrazně vyšší výskyt krvácení – 14,7 % vs. 10,5 % (HR: 0,69; 95% CI: 0,58–0,81; p < 0,001 pro non-inferioritu i superioritu). Výskyt krvácení při podávání ASA byl zaznamenán u 16,1 % vs. 9,0 % pacientů s placebem (HR: 1,89; 95% CI: 1,59–2,24; p < 0,001). U nemocných léčených apixabanem byla navíc pozorována nižší incidence úmrtí či hospitalizace oproti nemocným léčeným antagonistou vitaminu K – 23,5 % vs. 27,4 % (HR: 0,83; 95% CI: 0,74–0,93; p = 0,002), a to při srovnatelném výskytu ischemických příhod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky