Darolutamid u nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Darolutamid je strukturně unikátním antagonistou androgenových receptorů, jehož účinnost je aktuálně intenzivně studována v léčbě karcinomu prostaty. Nově byl podáván ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii III. fáze, ve které byli pacienti (n = 1 509) randomizováni k dávce 600 mg/den, nebo k placebu. V předem plánované analýze byl medián přežití bez zřejmých metastáz při léčbě darolutamidem 40,4 měsíce, což bylo významně déle než u placeba (18,4 měsíce) – HR pro metastázu nebo úmrtí: 0,41 (95% CI: 0,34–0,50; p < 0,001). Zřejmý byl rovněž jeho přínos v sekundárně sledovaných ukazatelích zahrnujících celkové přežití, dobu do progrese bolesti, dobu do nasazení cytotoxické chemoterapie či dobu do skeletálních příhod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky