Anti-BCMA CAR T-buněčná léčba mnohočetného myelomu

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Výsledky dosud realizovaných preklinických studií prokazují výrazný potenciál léčby chimérickým antigenním receptorem (CAR) T-lymfocytů, bb2121, zásadně potlačujícím maturaci B-lymfocytů, a to u mnohočetného myelomu. S danou látkou tak byla úspěšně zahájena klinická studie I. fáze. V té byla jako jednorázová infuze podávána nemocným s relabující nebo refrakterní formou mnohočetného myelomu, a sice v dávkách odpovídajících 50 x 106, 150 x 106, 450 x 106 a 800 x 106 CAR+ T-lymfocytů. Všichni nemocní (n = 33) předtím absolvovali nejméně 3 linie léčby zahrnující nasazení inhibitoru proteazomu a imunomodulační léčbu nebo byli k oběma způsobům léčby refrakterní. Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem byla hematologická toxicita stupně 3 a vyššího (neutropenie u 85 %, leukopenie u 58 %, anemie u 45 % a trombocytopenie u 45 % pacientů). U 76 % léčených se rozvinul syndrom uvolňování cytokinů a u 42 % neurologické nežádoucí účinky. Co se týče účinnosti, objektivní odpovědi bylo dosaženo u 85 % pacientů, z nichž 45 % dosáhlo kompletní odpovědi. Medián přežití bez progrese činil 11,8 měsíce (95% CI: 6,2–17,8). Všichni nemocní, kteří dosáhli alespoň částečné odpovědi a mohli být hodnoceni na přítomnost minimální reziduální nemoci (MRD), měli status MRD negativní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky