Pacient s kastračně rezistentním karcinomem prostaty léčený enzalutamidem v pre-chemo indikaci – klinické zkušenosti

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Darja Šustrová
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha

Souhrn

Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a po bronchogenním karcinomu patří k nejčastějším příčinám úmrtí u mužů. V 80 % je karcinom prostaty hormonálně dependentní. Definice kastračně rezistentního karcinomu prostaty je založena na progresi onemocnění, ke které dochází navzdory prostředí chudému na androgeny. V 1. linii léčby kastračně rezistentního onemocnění máme možnost volby mezi chemoterapií a terapií tzv. ARTA (androgen receptor targeted agents) léky. Při rozhodování, kterou z metod zvolíme, je možné zohlednit přítomnost symptomatologie, klinický stav nemocného, přítomnost viscerálních metastáz, rozsah kostního postižení, komorbidity, předchozí odpověď na androgen-deprivační terapii a Gleasonovo skóre. Zástupcem skupiny léků označované jako ARTA je enzalutamid. Důsledkem jeho působení je apoptóza nádorové buňky. Účinnost enzalutamidu byla prokázána ve studii PREVAIL. Nezávislá monitorovací komise (DMC) reviPREVAIL v době interim analýzy po 540 úmrtích reportovala statisticky signifikantní přínos léčby pro OS i rPFS. Vzhledem k jednoznačnému přínosu při léčbě enzalutamidem byl nábor do studie zastaven a studie byla odslepena – pacientům v placebovém rameni byla nabídnuta léčba enzalutamidem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky