1. linie léčby pokročilého NSCLC s přestavbou ALK – stav současného poznání a budoucí vývoj

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Gen pro anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK), lokalizovaný na krátkém raménku chromozomu 2 (2p23), kóduje protein ALK. Ten řadíme mezi receptorové tyrosinkinázy (RTK) patřící k rodině inzulinových receptorů. Protein ALK se skládá z extracelulární domény, která váže ligand, transmembránového segmentu a katalytické intracelulární domény. Ve chvíli, kdy se ligand naváže na extracelulární doménu, dochází ke změně konformace ALK-RTK a následné dimerizaci. To má za následek vhodnou orientaci kinázových domén a jejich rychlou autofosforylaci. Kinázové domény tak získají plnou aktivitu a mohou dále fosforylovat širokou škálu proteinů, což nakonec vede ke změně genové exprese. U RTK jsou cílovými molekulami především transkripční faktory v jádře, které ovlivňují buněčnou proliferaci, diferenciaci a apoptózu. Mezi nejčastěji aktivované signalizační dráhy ALK-RTK patří MAPK, JAK-STAT a PI3K-AKT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky