Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Semaglutid je nově využívaným agonistou receptorů GLP-1 s prokázaným přínosem i příznivým bezpečnostním profilem u diabetiků 2. typu. Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu byla sledována ve studii s 3 183 pacienty, kteří dostávali semaglutid či placebo (medián setrvání ve studii: 15,9 měsíce), lze konstatovat jeho příznivý profil. Velké kardiovaskulární příhody se vyskytly u 3,8 % osob v rameni semaglutidu a u 4,8 % v placebovém rameni – HR: 0,79 (95% CI: 0,57–1,11; p < 0,001 pro non-inferioritu). Obdobně vyznívalo též srovnání na úrovni jednotlivých komponent, tj. kardiovaskulární mortality (0,9 % vs. 1,9 %; HR: 0,49; 95% CI: 0,27–0,92), nefatálního infarktu myokardu (2,3 % vs. 1,9 %; HR: 1,18; 95% CI: 0,73–1,90) a nefatální cévní mozkové příhody (0,8 % vs. 1,0 %; HR: 0,74; 95% CI: 0,35–1,57). Totéž se týkalo i celkové mortality – 1,4 % vs. 2,8 % (HR: 0,51; 95% CI: 0,31–0,84).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky