Bezpečnost a účinnost pembrolizumabu v monoterapii u starších pacientů s PD-L1-pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: poolovaná analýza dat ze studií KEYNOTE-010, KEYNOTE-024 a KEYNOTE-042

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Onkologie, Pneumologie

Souhrn

Více než polovina všech případů nádorových onemocnění plic postihuje pacienty ve věku ≥ 65 let, přičemž platí, že starší pacienti mají ve srovnání s mladšími pacienty vyšší mortalitu. Vyšší výskyt nádorů plic u starších osob odráží celosvětový trend stárnutí populace, roli také hraje zvýšená incidence nádorových onemocnění, asociovaná s věkem. Navzdory vysoké incidenci nádorových onemocnění plic u starších osob nebývají tito pacienti dostatečně zastoupeni v klinických studiích. Do studií bývají nejméně často zařazováni pacienti ve věku ≥ 75 let. Zatímco věk sám o sobě nebývá vylučovacím kritériem, vstup starších pacientů do klinických studií je limitován (pacienti nemusejí být schopni léčbu absolvovat, bývají v horším výkonnostním stavu, mívají komorbidity nebo u nich probíhá jiná léčba). Navíc se předpokládá, že s narůstajícím věkem dochází k poklesu funkcí imunitního systému a jeho remodelaci (imunosenescence), což může ovlivňovat účinnost imunoterapie u starších pa cientů. Limitovaná účast starších pacientů ve studiích a nedostatek dat o účinnosti a bezpečnosti protinádorové léčby v této konkrétní populaci pacientů tak u starších pacientů omezuje rozvoj léčebných doporučení založených na důkazech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky